ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ BIG DATA

141

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

96

ตาราง
รร.ไม่มีนักเรียน

4

ตาราง
รร.เปิด อ.3 ขวบ

26

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

132

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

137

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

39

ตาราง

1,327

ห้องเรียน
-42
ตาราง

17,493

นักเรียน
-715
ตาราง
นร.ปฐมวัย

3,360

-139
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

12,568

-468
ตาราง
นร.ขยายโอกาส

1,565

-108
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

RT ป.1 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

0

ครูและบุคลากร

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

0

เกษียณอายุ 543

ตาราง

0

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ไม่มีนักเรียน 4 /3%
ปฐมวัย - ประถมฯ94 /67%
ปฐมวัย - ม.ต้น38 /27%
ประถมฯ4 /3%
ประถมฯ - ม.ต้น1 /1%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 96 /68%
ขนาดกลาง 42 /30%
ขนาดใหญ่ 1 /1%
ขนาดใหญ่พิเศษ 2 /1%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 96 /68%
ขนาดที่ 2 36 /26%
ขนาดที่ 3 5 /4%
ขนาดที่ 4 1 /1%
ขนาดที่ 5 1 /1%
ขนาดที่ 6 2 /1%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษา ม.3
ยังไม่มีข้อมูล
นร.จบการศึกษา ม.6/เทียบเท่า
ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2564 2565 2566
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
141 โรงเรียน

7 อำเภอ
อำเภอเมือง

โรงเรียน

ตาราง
อำเภอไชโย

โรงเรียน

ตาราง
อำเภอป่าโมก

โรงเรียน

ตาราง
อำเภอวิเศษชัยชาญ

โรงเรียน

ตาราง
อำเภอโพธิ์ทอง

โรงเรียน

ตาราง
อำเภอแสวงหา

โรงเรียน

ตาราง
อำเภอสามโก้

โรงเรียน

ตาราง

14 เครือข่าย
กลุ่มศูนย์เจ้าพระยา

10 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มวิเศษเมืองทอง

15 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มพัฒธนมิตร

13 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มสามโก้

10 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มแสวงหาพัฒนา

9 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มบ้านนายแท่น

11 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเมืองทองสัมพันธ์

11 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเกษไชโย

7 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มไชโยบูรพา

8 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มป่าโมก

9 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มพระตำหนัก

13 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มจินดามณี

9 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มขุนอินท์

10 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มดอกแก้ว

7 โรงเรียน

ตาราง
ถนนเทศบาล 4 - ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
Version.2022.1.KAOPUNHOT